Chào mừng đén với website của chúng tôi!

Tham quan nhà máy

Sản xuất ống

002 Molten iron preparation 02

Chuẩn bị sắt nóng chảy

003 Molten iron preparation 03

Chuẩn bị sắt nóng chảy

004 Centrifugal casting

Đúc ly tâm

005 Centrifugal casting 02

Đúc ly tâm

007 Cutting

Cắt

008 Internal wall griding

Ván tường nội bộ

009 Shot blasting

Bắn nổ

010 Pressure holding test

Kiểm tra giữ áp lực

011 Coating

lớp áo

012 Coating 02

lớp áo

013 Packaging

Bao bì

014 Warehousing

Nhập kho

Sản xuất lắp

001 Molds

Khuôn mẫu

002 Core making

Làm cốt lõi

003 Metal casting

Kim loại đuc

004 Casting

Vật đúc

005 Shake out

Lắc ra

006 Shot blasting fittings

Phụ kiện nổ mìn

007 Griding

Vật đúc

008  Coating fittings

Phụ kiện sơn

009  Fittings Warehouse

Phụ kiện kho